Zvýšení limitů u výdajových paušálů

Opětovně bude činit mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, 2 miliony korun. Paušál půjde i jako doposud využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy: u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč…

Novela zákona o DPH pro rok 2019

Výpočet daně Změny ve výpočtu daně by měly vést ke stejné částce výše daně při výpočtu zdola i shora. Vzhledem k tomu, že tato změna může vyvolat u některých plátců zásah do informačních systémů, je zároveň přechodným ustanovením poskytnut časový prostor 6 měsíců, po které lze postupovat při výpočtu daně „po staru“. Fikce „reverse charge“…

Daňový kalendář 2019

LEDEN 9. ledna spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 20. ledna daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 21. ledna daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 24. ledna spotřební daň splatnost daně za listopad…

Změny DPH 2018

Dlouhodobý majetek, který je předmětem finančního leasingu Zboží přenechané k užití se smluvním ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva a současně mající znaky dlouhodobého majetku se bude považovat za dlouhodobý majetek uživatele. Bude tedy možné uplatňovat odpočet z majetku, který je předmětem finančního leasingu jako z běžného pořízení zboží. Zároveň bude odpočet podléhat úpravám odpočtu v případě částečného použití pro neekonomickou činnost. A bude…

Změny v oblasti DPH pro rok 2017

Snížení sazby DPH u dodání novin Ode dne vyhlášení novely ve Sbírce zákonů bude snížena sazba DPH u novin („deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů“) z 15 % na 10 %. Změny v kontrolním hlášení Nález Ústavního soudu P1. ÚS 32/15 k 31. 12. 2017 ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o DPH. Ustanovení § 101d odst. 1…

Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Zaměstnání malého rozsahu U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčněbudeme uplatňovat srážkovou daň. Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000 Kč dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání. Omezení daňového bonusu na dítě Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy podle…

Změny daně z příjmů platné od roku 2018 – omezení paušálních výdajů

Omezení paušálních výdajů Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. Výdaje v roce 2018: paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč, paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné)…

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a dohoda o provedení práce

Pojištění odpovědnosti má povinnost ze zákona platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň. Dohoda o provedení práce a platba zákonného pojištění dopovědnosti zaměstnavatele musí čtvrtletně odvádět pokud výše výdělku na dohodu překročí 10 000…

Jak vyplnit všechny řádky přiznání PO a dopočítat se správné výše daně

Řádek č. 10 Řádek č. 10 – Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji Prvním řádkem přiznání (kromě úvodní strany) je řádek č. 10, kde vyplňujeme výsledek hospodaření před zdaněním. Vycházíme přitom z účetnictví (a to bez vlivu Mezinárodních účetních standardů). Prakticky to znamená, že sečteme všechny výnosy (účtová třída 6) a odečteme od…

Omezení paušálních výdajů – Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. Výdaje v roce 2018: paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč, paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 600 000 Kč,…