Jak vyplnit všechny řádky přiznání PO a dopočítat se správné výše daně

Řádek č. 10

Řádek č. 10 – Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

Prvním řádkem přiznání (kromě úvodní strany) je řádek č. 10, kde vyplňujeme výsledek hospodaření před zdaněním. Vycházíme přitom z účetnictví (a to bez vlivu Mezinárodních účetních standardů). Prakticky to znamená, že sečteme všechny výnosy (účtová třída 6) a odečteme od nich všechny náklady (účtová třída 5), s výjimkou účtové skupiny 59 (Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji by uváděl poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání a účtoval po 1. lednu 2012 stále v soustavě jednoduchého účetnictví.

Příklad:
Právnická osoba má na jednotlivých výsledkových účtech ke konci roku tyto zůstatky:

501 – spotřeba materiálu – 150 000 Kč
518 – ostatní služby – 250 000 Kč
591 – daň z příjmů z běžné činnosti (splatná) – 19 000 Kč
(500 000 – 150 000 – 250 000) x 19 % = 19 000 Kč
602 – tržby z prodeje služeb – 500 000 Kč

Na řádku č. 10 uvedeme částku 100 000 Kč (500 000 – 150 000 – 250 000)
(a ne tedy částku 81 000 Kč)

Zisk uvádíme s kladným znaménkem, ztrátu se znaménkem záporným.

Nedílnou součástí daňového přiznání je i účetní závěrka – tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Právě údaje z výkazu zisku a ztráty musí korespondovat s řádkem č. 10.

Údaje uvedené na ř. 10 vycházejí z účetnictví – je to výsledek hospodaření stanovený podle účetních předpisů. Tento účetní výsledek hospodaření musíme v daňovém přiznání transformovat na výsledek daňový, tj. na základ daně.

Na ř. 20 až 62 uvádíme částky zvyšující zisk nebo snižující ztrátu z ř. 10 (sečteno na ř. 70).

Na ř. 100 až 162 uvádíme částky (kladnou hodnotou) snižující zisk nebo zvyšující ztrátu z ř. 10 (sečteno na ř. 170).

Na ř. 200 potom vypočítáme základ daně jako:

 • kladný nebo záporný řádek č. 10 – účetní výsledek hospodaření
 • plus řádek č. 70 (součet částek zvyšujících zisk / snižujících ztrátu)
 • mínus ř. 170 (součet částek snižujících zisk / zvyšujících ztrátu)

Řádek č. 20

Řádek č. 20 – Částky neoprávněně zkracující příjmy a hodnota nepeněžních příjmů, pokud nejsou zahrnuty na řádku č. 10

Jak již napovídá název řádku, uvedeme zde částky neoprávněně zkracující příjmy a hodnoty nepeněžních příjmů.

Pod „částkou neoprávněně zkracující příjem“ můžeme chápat například následující situaci. Právnická osoba na konci roku 2013 zapomněla vystavit odběrateli fakturu za službu na 20 000 Kč a výnos v této výši tedy nemá ani zaúčtovaný. Částka 20 000 Kč je tedy částkou, která neoprávněně zkracuje příjmy(není součástí řádku č. 10) a je třeba ji uvést na ř. 20 (základ daně se tím zvýší).

Za příjem se považuje jak peněžní plnění, tak i plnění nepeněžní (nepeněžní plnění pak oceníme podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku).

Jako příklad nepeněžního příjmu lze uvést např. nepeněžitý příjem vlastníka (pronajímatele) ve formě výdajů (nákladů) vynaložených nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem / pronajímatelem.

Příjmy získané směnou se posuzují obdobně jako by se jednalo o příjmy získané prodejem.

Řádek č. 30

Řádek č. 30 – Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10

Mezi nejčastější příklady částek (transakcí) vykazovaných na tomto řádku můžeme uvést:

 • částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců (tzv. dodanění závazků)
Např.: Právnická osoba eviduje k 31. 12. 2013 nezaplacený závazek vůči jiné právnické osobě za poradenské služby ve výši 50 000 Kč se splatností 30. 9. 2010. Hodnotu tohoto nesplaceného závazku uvedeme v daňovém přiznání k 31. 12. 2013 na řádku 30 (výsledek hospodaření se tak zvýší, v r. 2010 se díky uplatněným nákladům za poradenství naopak snížil).
 • částky již uplatněné v daňovém přiznání za předchozí zdaňovací období, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění (a to v období, ve kterém k porušení došlo)
 • částky, o které byl výsledek hospodaření za předchozí zdaňovací období snížen (nesprávné účtování), a to v období, kdy byla oprava nesprávnosti v účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření (a to i v případě, že je oprava nesprávnosti zaúčtována rozvahově)
 • částky „sociálního a zdravotního“ pojištění a důchodového spoření, které je povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který vede účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období (nejčastěji do 31. ledna)
Např.: Právnická osoba zaměstnává jediného zaměstnance s hrubou mzdou 10 000 Kč. Daňové přiznání podává k 31. 12. 2013 a do 31. ledna 2014 nestihla uhradit zdravotní ani sociální pojištění z prosincové mzdy tohoto zaměstnance.
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 %) 450 Kč
 • Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 %) 650 Kč
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 %) 900 Kč
 • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 %) 2 500 Kč
Právnická osoba strhla z hrubé mzdy zaměstnanci pojištění (450 + 650 = 1 100 Kč), které sice není účtováno nákladově (účtujeme 331/336 – zaměstnanci / zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění), ale podle § 23 odst. 3 bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je poplatník o tyto částky povinen výsledek hospodaření při jeho transformaci na základ daně zvýšit. Částku 1 100 Kč tedy uvede na ř. 30. Pojištění hrazené zaměstnavatelem (900 + 2 500 = 3 400 Kč) pak vyloučíme na ř. 40.
 • Přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení či penále u věřitele, pokud byly položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích. Uhrazením rozumíme i vzájemný zápočet. Pokud věřitel, který vede účetnictví, postoupí tuto pohledávku, je taky povinen výsledek hospodaření o tuto částku zvýšit. Obdobná pravidla platí i pro právního nástupce.
 • prostředky, o které byl snížen základ daně poplatníkům, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání – pokud tyto prostředky nebyly použity v souladu s podmínkou pro snížení základu daně těmto poplatníkům

Řádek č. 40

Řádek č. 40 – Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo § 24 zákona), pokud jsou zahrnuty na řádku č. 10

Tento řádek daňového přiznání slouží k vykázání „nedaňových“ nákladů. Tedy nákladů, které neslouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů (samozřejmě z hlediska zákona o daních z příjmů a ne např. z pohledu jednatele společnosti).

Příklad – pohoštění: 
Právnická osoba zaplatila pohoštění svým zaměstnancům v rámci vánočního večírku ve výši 50 000 Kč. Tento náklad musíme z daňových nákladů vyloučit na řádku č. 40.

Příklad – smluvní pokuta: 
Právnická osoba má v nákladech fakturu za smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, kterou ještě nezaplatila. Částku 5 000 Kč tedy z daňových nákladů vyloučí na ř. 40 (smluvní pokuty jsou daňově uznatelným nákladem až v okamžiku zaplacení).

Uvádíme zde i část „sociálního a zdravotního“ pojištění hrazeného zaměstnavatelem, které nebylo zaplaceno v zákonném termínu (tj. do konce následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období).

Příklad – nezaplacené sociální a zdravotní pojištění: 
Právnická osoba zaměstnává jediného zaměstnance s hrubou mzdou 10 000 Kč. Daňové přiznání podává k 31. 12. 2013 a do 31. ledna 2014 nestihla uhradit zdravotní ani sociální pojištění z prosincové mzdy tohoto zaměstnance.

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 %) 450 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 %) 650 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 %) 900 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 %) 2 500 Kč

V nákladech právnické osoby je zaúčtováno pojištění hrazené zaměstnavatelem (účet 524 – zákonné sociální a zdravotní pojištění). Pojištění (900 + 2 500 = 3 400 Kč) je z důvodu nezaplacení v termínu daňově neuznatelné a je třeba ho vyloučit na ř. 40.

Další častou položkou je hodnota daru, jehož případný odečet od základu daně pak uplatňujeme až na řádku č. 260 (odečet darů).

Částky těchto „nedaňových“ nákladů v členění podle účtových skupin uvádíme potom ještě v tabulce A. (rozdělení nákladů, které se neuznávají za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů) přílohy č. 1 II. oddílu přiznání.

Řádek č. 50

Řádek č. 50 – Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona

Uvádíme kladnou hodnotu rozdílů účetních a daňových odpisů. Jedna se o situaci, kdy odpisy uplatněné na základě účetních předpisů a metod převyšují odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovených podle zákona o daních z příjmů (§ 26 až § 33). Pokud by daňové odpisy převyšovaly odpisy účetní – uváděli bychom hodnotu rozdílu na řádku č. 150.

Hodnoty daňových odpisů v členění podle jednotlivých odpisových skupin uvádíme v přiznání do tabulky B. (odpisy hmotného a nehmotného majetku) přílohy č. 1 II. oddílu.

Příklad: 
Společnost má tyto zůstatky na účtech:

518 – ostatní služby 300 000 Kč
551 – odpisy dlouhodobého majetku 25 000 Kč
602 – tržby z prodeje služeb 500 000 Kč

Daňové odpisy majetku zařazeného ve druhé dopisové skupině uvedené také v tabulce B. přílohy č. 1 II. oddílu přiznání činí 20 000 Kč

Na ř. 10 (výsledek hospodaření) uvedeme hodnotu 175 000 Kč
Na ř. 50 vykážeme rozdíl účetních a daňových odpisů – hodnota 5 000 Kč
Na ř. 200 (základ daně) bychom potom uvedli částku 180 000 Kč

Můžeme zkontrolovat také tímto postupem výpočtu: výnosy 500 000 Kč – náklady na služby 300 000 Kč – daňové odpisy 20 000 Kč = základ daně 180 000 Kč.

Řádky č. 61 až 70

Řádek č. 61 – Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

Tento řádek použijeme pouze v případě vstupu do likvidace, kdy má poplatník vedoucí účetnictví povinnost rozpustit vytvořené zákonné rezervy a opravné položky nebo zůstatky výnosů příštích období a výdajů příštích období.

Řádek č. 62

Poslední řádek v sekci přiznání, kde zvyšujeme výsledek hospodaření, je bez popisu. Můžeme jej využít pro situace, které nejsou zahrnuty na některém z řádků č. 20 až 61. Zvolíme vhodný popisek nebo ve zvláštní textové příloze blíže popíšeme (např. včetně propočtu částky).

Řádek č. 70 – součtový řádek 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 – zvýšení výsledku z ř. 10

Tento řádek pouze sčítá všechny částky, které zvyšují výsledek hospodaření z řádků č. 20 až 62.

Řádky č. 100 až 112

Řádek č. 100 – Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku na řádku č. 10

Zde bychom uvedli příjmy, které předmětem daně z příjmů vůbec nejsou. Jedná se o minimum případů (např. příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva).

Řádek č. 101 – Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud nebyly zahrnuty na řádku č. 10

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, zde uvádíme ty příjmy, které pro tyto poplatníky nejsou předmětem daně z příjmů.

Řádek č. 110 – Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty v řádku č. 10

Příjmy, které předmětem daně jsou, ale jsou pro poplatníka osvobozeny, uvedeme v tomto řádku.

Může se jednat např. o:

 • členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím, občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími (ve znění do 31. 12. 2013),
 • výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony,…
 •  a řada dalších (spíše výjimečných) případů uvedených v § 19 zákona o daních z příjmů.

Řádek č. 111 – Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek na ř. 10

Uvádíme zde:

 • nezaplacené smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce zaúčtované ve prospěch výnosů u poplatníka, který vede účetnictví
Např.: Právnická osoba vyčíslila ke konci roku úroky z prodlení svému neplatícímu odběrateli a zaúčtovala je do výnosů, odběratel je však bude platit až v následujícím zdaňovacím období. O výnos, který je součástí řádku č. 10, výsledek hospodaření snížíme na ř. 111.
 • zaplacené částky „sociálního a zdravotního“ pojištění a důchodového spoření, které je povinen platit zaměstnanec, a byly zaměstnavatelem, který vede účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období – a byly v minulém daňovém přiznání vyloučeny na ř. 30
Např.: Sociální a zdravotní pojištění vyloučené v příkladu u ř. 30 bylo doplaceno v únoru 2014. V daňovém přiznání za r. 2014 tedy částku 1 100 Kč uvedeme na řádku č. 111.
 • částky nákladů, které lze uplatnit pouze, pokud byly zaplaceny
Např.: Společnost zaplatila v dubnu 2014 smluvní pokutu (z příkladu u ř. 40 v r. 2013). Částka 5 000 Kč v r. 2013 nesnižovala výsledek hospodaření (nebyla daňově uznatelná z důvodu nezaplacení), v r. 2014 již zaplacena byla a výsledek hospodaření o tuto částku tedy snížíme v daňovém přiznání za r. 2014 na řádku č. 111.

Řádek č. 112 – Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek na ř. 10

Slouží pro uvedení:

 • částek, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy
Např.: Právnická osoba v prosinci 2012 nevystavila fakturu za služby ve výši 100 000 Kč za 4Q/2012, tuto chybu si před sestavením daňového přiznání za r. 2012 uvědomila a výnos ve výši 100 000 Kč uvedla na ř. 20. V r. 2013 již má výnos ve výši 100 000 Kč zaúčtovaný ve výnosech a v daňovém přiznání za r. 2013 je součástí ř. 10 (výsledek hospodaření). Tento výnos však již jednou zdaněn byl (v r. 2012), proto ho teď vyloučíme na ř. 112.
 • částek nezahrnutých do nákladů, které lze podle zákona o daních z příjmů do nákladů zahrnout
Klasickým příkladem je nezaúčtovaná nákladová faktura – i když náklad v účetnictví zahrnut (omylem) není (není součástí řádku č. 10 – výsledek hospodaření), v daňovém přiznání si jejmůžeme uplatnit.
 • částek souvisejících s rozpouštěním účetních rezerv a účetních opravných položek (tedy těch, které nebyly daňově uznatelnými)
Např.: Právnická osoba v r. 2012 vytvořila účetní (nedaňovou) rezervu na soudní spor. V r. 2013 soudní spor vyhrála a žádné náklady jí nevznikly. Rezervu v účetnictví rozpustila. Vzhledem k tomu, že náklad (tvorba rezervy) nebyl daňově uznatelný, tak ani výnos z rozpuštění této rezervy nebudeme danit a vyloučíme ho na ř. 112.
 • v následujících obdobích zaplacených částek závazků „dodaněných“ v minulých letech na ř. 30 (nezaplacené závazky déle než 36 měsíců po splatnosti)
Např. pokud právnická osoba v r. 2014 zaplatí závazek z příkladu u ř. 30, v daňovém přiznání za r. 2014 v řádku č. 112 uvede částku 50 000 Kč.

Řádky č. 120 až 150

Řádek č. 120 – Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

Poplatníci se sídlem na území České republiky, s výjimkou penzijních fontů a stálé provozovny, zde uvádějí úhrn příjmů, z nichž je daň vybíraná zvláštní sazbou.

Příkladem může být např. obdržení podílu na zisku z obchodního podílu v jiné společnosti, který byl zdaněn srážkovou daní, čistou hodnotu obdrženého podílu (po zdanění) uvedeme potom na tomto řádku.

Řádek č. 130 – Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

Zahrnujeme příjmy zdaňované v rámci samostatného základu daně.

Řádek č. 140 – Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

Slouží pro vykázání například těchto případů:

 • příjmů z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního kapitálu,
 • částek, které již byly zdaněny,
 • částek zaúčtovaných do výnosů, pokud souvisejí s náklady neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích,
 • podílů na likvidačním zůstatku nebo vypořádacího podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti,
 • částek zaúčtovaných do výnosů, pokud souvisí s nákladem vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen,
 • částek vyplacených společníkovi obchodní korporace nebo členovi družstva z titulu účasti v obchodní korporaci nebo družstvu při snížení základního kapitálu, které snižují nabývací cenu podílu.

Řádek č. 150 – Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

„Opačný“ řádek k řádku č. 50 – tentokrát uvádíme hodnotu rozdílů odpisů v případě, že odpisy daňové převyšují odpisy účetní.

Řádky č. 160 až 170

Řádek č. 160 – Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

Tady se setkáváme s dvěma hlavními typy transakcí:

 • daňová zůstatková cena převyšuje účetní zůstatkovou cenu při prodeji hmotného a nehmotného majetku,
 • později doplacené sociální a zdravotní pojištění v minulých letech vyloučené na ř. 40.

Příklad – doplacené sociální a zdravotní pojištění: 
Sociální a zdravotní pojištění vyloučené v r. 2013 na řádku č. 40 právnická osoba doplatila v únoru 2014. V daňovém přiznání za r. 2014 tedy částku 3 400 Kč (z příkladu u ř. 40) uvede na řádku č. 160.

Řádek č. 161 – Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

„Opačný“ řádek k ř. 61, vyplňují ho pouze poplatníci vstupující do likvidace. Ti mají povinnost (pokud vedou účetnictví) výsledek hospodaření upravit např. o zůstatky příjmů příštích období a nákladů příštích období.

Řádek č. 162

Opět „volný“ řádek, kam můžeme uvést ostatní případy (částky), které snižují výsledek hospodaření a věcně nespadají do žádného z řádků č. 110 až 161. Řádek je třeba výstižně „pojmenovat“, případně jeho obsah podrobněji rozvést v samostatné textové příloze.

Můžeme zde například uvést paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5 000 Kč měsíčně.

Řádek č. 170 – Součtový řádek – 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162 – snížení výsledku z ř. 10

Další součtový řádek, který sčítá částky, které výsledek hospodaření snižují. Hodnoty všech sčítaných řádků (110 až 162) nesmí mít záporné hodnoty, tedy ani jejich součet na tomto řádku.

Tabulky v daňovém přiznání

Pokud v daňovém přiznání vyplníme hodnoty do některého z řádků č. 20, 30, 61, 62, 110, 111, 112, 140, 160, 161 nebo 162, musíme k daňovému přiznání ještě přiložit zvláštní (textovou) přílohu, ve které rozvedeme věcnou náplň vykázaných částek, popřípadě uvedeme jejich propočet.

Součástí daňového přiznání (konkrétně přílohy č. 1 II. oddílu) je celá řada „tabulek“:

Tabulka A. – rozdělení nedaňových nákladů z ř. 40 – ve členění podle jednotlivých účtových skupinTabulka B. – daňové odpisy podle jednotlivých odpisových skupin

Tabulka C. – údaje o odpisech pohledávek, zákonných rezervách a zákonných opravných položkách

Tabulka D. – neobsazeno

Tabulka E. – odečet daňové ztráty z minulých období

Tabulka F. – odečet nákladů při realizaci projektů výzkumu a vývoje

Tabulka G. – dary

Tabulka H. – nárok na slevu na dani z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Tabulka I. – zápočet daně zaplacené v zahraničí

Tabulka J. – rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti

Tabulka K. – vybrané ukazatele hospodaření – roční úhrn čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Pokud jsme tedy z výsledku hospodaření (na ř. 10) došli přes částky zvyšující výsledek (sečtené na ř. 70) a částky snižující výsledek (sečtené na ř. 170), včetně vyplnění příslušných tabulek A. až K. a vyplnění zvláštních textových příloh k některým řádkům, máme vypočítaný základ daně (uvedeme na ř. 200).

Na následujících řádcích přiznání pak ještě můžeme např. odečíst ztrátu minulých let nebo hodnotu darů. Základ daně zaokrouhlíme na tisícikoruny dolů, vypočteme výslednou daň (19 %). Od daně dále odečítáme případné slevy na dani. Uvedeme, kolik jsme již zaplatili na zálohách na dani a na posledním řádku přiznání vyčíslíme zápornou hodnotou nedoplatek na dani nebo kladnou hodnotou přeplatek na dani.

zdroj:https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/priznani-k-dani-z-prijmu-po-–-obsahova-napln-jedno/