Portál Moje daně

Poplatníci si nové vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře.  Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. V případě elektronické žádosti získá poplatník také benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani. Nedílnou součástí novely je zrušení povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky pro poplatníky, kteří si…

Používáte-li k podnikání své osobní auto, máte dvě možnosti, jak řešit výdaje spojené s jeho provozem. Můžete vést knihu jízd (odkud a kam jste jeli, proč a kolik to bylo kilometrů). To je model funkční, ale poněkud nepohodlný. Výdaje na provoz auta můžete vyčíslit i paušálně. Když je vůz používán i k soukromým účelům, je paušál 4…

Od října se změnil postup při výpočtu DPH

Konkrétně došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně. Výpočet daně „zdola“ vymezený v ustanovení § 37 písm. a) zákona o DPH zůstává od 1. 4. 2019 stejný, jaký byl do 31. 3. 2019 (tj. daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně).…

Na jaké zboží a služby klesne DPH a odkdy?

Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %): domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou…

Novinky u EET – řemeslníci a offline režim

Novinky u EET – řemeslníci a offline režim Do EET se nově zapojí i podnikatelé, kteří doposud měli díky rozhodnutí Ústavního soudu výjimku. Jde o třetí a čtvrtou vlnu, které měly původně odstartovat už v roce 2018. EET se tak nově bude týkat i svobodných povolání, podnikatelů v dopravě, zemědělství či řemeslníků. Prakticky se dá říci, že se EET bude týkat…

Zvýšení limitů u výdajových paušálů

Opětovně bude činit mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, 2 miliony korun. Paušál půjde i jako doposud využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy: u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč…

Novela zákona o DPH pro rok 2019

Výpočet daně Změny ve výpočtu daně by měly vést ke stejné částce výše daně při výpočtu zdola i shora. Vzhledem k tomu, že tato změna může vyvolat u některých plátců zásah do informačních systémů, je zároveň přechodným ustanovením poskytnut časový prostor 6 měsíců, po které lze postupovat při výpočtu daně „po staru“. Fikce „reverse charge“…

Daňový kalendář 2019

LEDEN 9. ledna spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 20. ledna daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 21. ledna daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 24. ledna spotřební daň splatnost daně za listopad…

Změny DPH 2018

Dlouhodobý majetek, který je předmětem finančního leasingu Zboží přenechané k užití se smluvním ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva a současně mající znaky dlouhodobého majetku se bude považovat za dlouhodobý majetek uživatele. Bude tedy možné uplatňovat odpočet z majetku, který je předmětem finančního leasingu jako z běžného pořízení zboží. Zároveň bude odpočet podléhat úpravám odpočtu v případě částečného použití pro neekonomickou činnost. A bude…

Změny v oblasti DPH pro rok 2017

Snížení sazby DPH u dodání novin Ode dne vyhlášení novely ve Sbírce zákonů bude snížena sazba DPH u novin („deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů“) z 15 % na 10 %. Změny v kontrolním hlášení Nález Ústavního soudu P1. ÚS 32/15 k 31. 12. 2017 ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o DPH. Ustanovení § 101d odst. 1…