Změny v oblasti DPH pro rok 2017

Snížení sazby DPH u dodání novin

Ode dne vyhlášení novely ve Sbírce zákonů bude snížena sazba DPH u novin („deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů“) z 15 % na 10 %.

Změny v kontrolním hlášení

Nález Ústavního soudu P1. ÚS 32/15 k 31. 12. 2017 ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o DPH. Ustanovení § 101d odst. 1 ukládá plátci povinnost v kontrolním hlášení vést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Ustanovení § 101g odst. 5 uvádí, že výzva zaslaná e-mailem se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti (dřívější sdružení) bez právní subjektivity

Ruší se celá zvláštní úprava v oblasti DPH pro společnosti. Důvodem této změny je uvést český zákon o DPH do souladu s evropskou směrnicí o DPH.

Nově se bude každý společník z pohledu DPH posuzovat samostatně. Podle této nové úpravy se:

  • pro účely obratu a následné podání přihlášky k registraci sleduje obrat za každého společníka samostatně,
  • každý společník vede v evidenci pro účely DPH (§ 100 zákona o DPH) veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti,
  • každý společník v daňovém přiznání (§ 101 zákona o DPH), v souhrnném hlášení (§ 102 zákona o DPH) a v kontrolním hlášení (§ 101c zákona o DPH) uvádí údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti,
  • při vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahuje ustanovení § 27 a násl. zákona o DPH, každý plátce je povinen vystavit daňový doklad při dodání zboží a poskytnutí služby ve smyslu § 28 zákona o DPH, a to s náležitostmi stanovenými v § 29 zákona o DPH (vlastnictví daňového dokladu s předepsanými náležitostmi je v některých případech důležité při uplatnění nároku na odpočet daně podle § 72 a násl. zákona o DPH),
  • pro účely zrušení registrace, v důsledku zrušení § 106c zákona DPH, postupuje tak, jako každý jiný plátce (§ 106b zákona o DPH).

Společnosti budou moci podle dosavadní úpravy postupovat až do konce roku 2018.

Nespolehlivé osoby

Zavádí se nový institut tzv. „nespolehlivé osoby“. Za nespolehlivou osobu může být správcem daně označena jakákoliv fyzická či právnická osoba, která není plátce, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH.