Změny DPH 2018

Dlouhodobý majetek, který je předmětem finančního leasingu

Zboží přenechané k užití se smluvním ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva a současně mající znaky dlouhodobého majetku se bude považovat za dlouhodobý majetek uživatele. Bude tedy možné uplatňovat odpočet z majetku, který je předmětem finančního leasingu jako z běžného pořízení zboží.

Zároveň bude odpočet podléhat úpravám odpočtu v případě částečného použití pro neekonomickou činnost. A bude podléhat úpravám odpočtu daně v případě, že dojde ke změnám v rozsahu použití.

Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku

Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se bude provádět v okamžiku uskutečnění plnění. Nikoliv až v přiznání za prosinec, resp. 4. čtvrtletí.

Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou

Příjemce zdanitelného plnění (odběratel) bude ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (odběratelem) v případě, že platba bude provedena virtuální měnou. V praxi půjde nejčastěji o platbu bitcoiny.

Úprava odpočtu u mank

V případě nepodložených případů zničení, ztráty či odcizení zásob bude třeba provést úpravu odpočtu DPH na vstupu, a to v období, kdy se plátce dozvěděl nebo mohl dozvědět o změně stavu zásob.

Dosud se neodůvodněná manka považovala za použití zboží pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a plátce měl povinnost odvést daň na výstupu.

Povinnost odvést DPH při prodeji poukázek

Povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění vznikne, pouze pokud budou známy (současně) alespoň tyto údaje:

  • zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
  • sazba daně v případě zdanitelného plnění,
  • místo plnění.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Přenesení mezi dvěma tuzemskými plátci se použije nově v těchto případech:

  • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce dle CZ-CPA 41 až 43,
  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji,
  • dodání zboží poskytovaného jako záruka,
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli.