ČSSZ – Přehled OSVČ 2016 (formulář a kalkulačka k výpočtu záloh pro 2017)

Povinností je podat Přehled OSVČ

I ten, kdo v roce 2016 ukončil podnikání, přesněji řečeno vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Povinnost platí pro všechny OSVČ, bez rozdílu druhu výdělečné činnosti (tj. hlavní nebo vedlejší) a bez ohledu na to, zda jsou povinny podat daňové přiznání. Zpravidla všechny OSVČ musí letos do úterý 2. května splnit tuto povinnost. Do 1. srpna mají čas ty, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Podmínkou delšího termínu je, že skutečnost doloží okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) do 2. 5. 2017.

Je důležité, aby se OSVČ ještě před podáním Přehledu obrátila na referenta OSSZ, který vede její evidenci, v případě, kdy shledá nesoulad svých podkladů s údaji uvedenými v inventuře,“ apeluje na OSVČ ústřední ředitel ČSSZ s tím, že zjištěné rozpory by živnostníci a řemeslníci neměli odkládat, ale začít je řešit v předstihu ve spolupráci s odborníky OSSZ.

Kalkulačka pro správný výpočet pojistného a nových záloh

Elektronický interaktivní tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 významně usnadní práci, funguje totiž jako kalkulačka pro výpočet pojistného a nových záloh. Je však třeba správně vyplnit 5 řádků (řádek 18., 26., 27. + 28. a 39). Tiskopis sám ostatní údaje spočítá automaticky. Právě díky elektronickému vyplnění tiskopisu ČSSZ a při správně zadaných údajích, se mohou OSVČ, které by jinak údaje zdlouhavě doplňovaly ručně, vyvarovat neopravitelných chyb při určování minimálního vyměřovacího základu. Tiskopis ČSSZ po vyplnění všech povinných polí OSVČ uloží a pohodlně elektronicky odešle na OSSZ. Nemá-li OSVČ datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis, vyplněný interaktivní tiskopis vytiskne a podá OSSZ v papírové podobě. Detailní Pokyny k vyplnění Přehledu, řádek po řádku, naleznou podnikatelé na webu ČSSZ v oddíle Tiskopisy OSVČ.

Doplatek je nutné uhradit do 8 dnů

Případný doplatek na pojistném, který může vzniknout zúčtováním celého roku, musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém podala nebo měla povinnost podat Přehled. Nepřesáhne-li jeho výše 10 000 Kč, je možné zaplatit ho v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ.

Podání Přehledu OSVČ mění zálohy

Od měsíce podání Přehledu platí OSVČ zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu, kterého dosáhly v loňském roce. Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí se zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro rok 2017. Minimální výše záloh se liší podle toho, zda jde o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U „hlavní“ OSVČ činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 061 Kč měsíčně, u „vedlejší“ OSVČ je to 825 Kč, pokud její daňový základ dosáhl v roce 2016 určené rozhodné částky nebo se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2017.

Zdroj:http://www.cssz.cz/cz