Novinky u EET – řemeslníci a offline režim

Novinky u EET – řemeslníci a offline režim

Do EET se nově zapojí i podnikatelé, kteří doposud měli díky rozhodnutí Ústavního soudu výjimku. Jde o třetí a čtvrtou vlnu, které měly původně odstartovat už v roce 2018. EET se tak nově bude týkat i svobodných povolání, podnikatelů v dopravě, zemědělství či řemeslníků. Prakticky se dá říci, že se EET bude týkat všech podnikatelů, kteří přijímají hotovost.

Co je třeba udělat, pokud se vás nově bude týkat EET?

Podnikatelé, kterých se EET nově dotkne, musí podniknout několik kroků, aby mohli začít evidovat a plnit svoji povinnost. Ty jsou stejné, jako měli podnikatelé v prvních dvou vlnách. Nejprve musí požádat o autentizační údaje, které slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Pod EET se zařadí i některé druhy plateb, které z ní vyňalo rozhodnutí Ústavního soudu. EET se bude opět vztahovat na platby pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Kdo tyto platby přijímá, bude je muset nově evidovat.

Novela počítá i s osvobozením sociálních služeb a tržeb z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12. z evidence tržeb. Výjimku z EET získají i zrakově postižení podnikatelé, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry.

Kdo všechno bude moct využít offline režim a odkdy?

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Offline režim mohou použít právnické osoby, které jsou poskytovatelé zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny a určité fyzické osoby. Konkrétně jde o ty, které nejsou plátci DPH a nemají více jak 2 zaměstnance.

Zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Jakým způsobem bude muset podnikatel doložit, že jeho budoucí příjmy nepřesáhnou 600 tisíc Kč, není doposud zřejmé.

Lze se vyhnout EET?

Kdo přijímá evidované tržby, tedy především hotovost, je musí až na zákonem stanovené výjimky evidovat. Nově však půjde pro podnikatele, kteří splní určitá kritéria, evidovat místo v EET v offline režimu.

Jaké jsou povinnosti spojené s offline režimem?

Samotná evidence v offline režimu pak bude probíhat tak, že budete muset:

  • nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
  • evidovat stejnopis vystavené účtenky s tím, že tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje,
  • podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečníte nebo vrátíte evidovanou tržbu nebo provedete její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Také v případě offline režimu budete muset na účtenkách uvádět některé údaje, a to:

  1. své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
  2. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,
  3. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a
  4. celkovou částku tržby v české měně.

A stejně tak i v případě offline režimu budete muset vyvěsit v provozovně oznámení v následujícím znění: Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.