Novela zákona o DPH pro rok 2019

Výpočet daně

Změny ve výpočtu daně by měly vést ke stejné částce výše daně při výpočtu zdola i shora. Vzhledem k tomu, že tato změna může vyvolat u některých plátců zásah do informačních systémů, je zároveň přechodným ustanovením poskytnut časový prostor 6 měsíců, po které lze postupovat při výpočtu daně „po staru“.

Fikce „reverse charge“

Podle současného znění zákona mohou plátci využít fikci správnosti v režimu přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge) pouze u vyjmenovaných plnění. V praxi to znamená, že plnění mezi dvěma plátci podléhá tuzemskému reverse charge také, pokud jsou dodavatel a odběratel ve shodě, že plnění je vyjmenovaným plněním.

Podle důvodové zprávy může být obtížné správně zařadit zboží nebo službu (celní sazebník, klasifikace produkce), a proto se možnost fikce nově rozšíří pro všechna plnění, která podléhají tuzemskému reverse charge. Pokud se tedy plátci shodnou na přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění, správce tento režim nebude zpochybňovat, leda by se jednalo o plnění, které se od těchto plnění zjevně odchyluje.

Nová lhůta pro pokutu za kontrolní hlášení

Podle novelizovaného ustanovení zaniká povinnost platit pokutu v souvislosti s kontrolním hlášením, pokud správce daně nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Podle přechodných ustanovení se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty.

Poukazy

Nová pravidla pro poukazy (vouchery) patří mezi novinky unijního práva. Členské státy jsou v souladu se směrnicí povinny sjednotit pravidla při vydávání a uplatnění poukazů. Novela obsahuje rozdělení poukazů na i) jednoúčelové a ii) víceúčelové a definuje jednoúčelové jako poukazy na předem dostatečně známé plnění, ostatní poukazy budou považovány za víceúčelové. Rozlišení poukazů na jednoúčelové a víceúčelové má následně vliv na jejich zdanění při vydání, převodu a uplatnění.

 

Povinné osvobození nájmů nemovitostí pro bydlení

V současném zákoně o DPH je volba zdanění u nájmu nemovité věci jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti. Novela zavádí omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu jsou stavby, části staveb, jednotky, právo stavby a pozemek, jejichž součástí jsou plně nebo převážně prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení. Nově bude nutné tyto nemovité věci pronajímat vždy osvobozeně bez nároku na odpočet DPH, a to bez ohledu na status příjemce a účel, pro který nemovitou věc využívá. Navrhovaná účinnost tohoto omezení je od 1. 1. 2021.

Služby související s nájmem

Novela znovu zavádí speciální stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb, které pronajímatel nakupuje a dále poskytuje (přefakturovává) v souvislosti s nájmem. U těchto služeb bude DUZP stanoveno na okamžik, kdy pronajímatel zjistí skutečnou výši „přefakturované“ částky. Jedná se o věcnou změnu, která reaguje na praxi, kdy v mnoha případech je nereálné splnit DUZP požadované zákonem.

Korekce původně uplatněného odpočtu DPH u významné opravy nemovité věci

V případě dodání nemovité věci bude nově nutné zkoumat „významné“ opravy, které byly provedeny na dodávané nemovité věci v období 10 let před dodáním. Rozšíří se tak dosavadní povinnost/právo úpravy odpočtu DPH z dlouhodobého majetku o opravy provedené na nemovité věci. Následující příklad uvádí důvodová zpráva k novele.

„V praxi se úprava odpočtu z tohoto titulu bude vztahovat například na situace, kdy plátce na nemovitosti, kterou používal pro uskutečňování zdanitelných plnění, provedl opravu, u vstupů pro opravu si uplatnil nárok na odpočet daně, a poté nemovitost prodal, přičemž dodání nemovitosti bylo osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.“

Za významnou opravu bude považována oprava v celkové výši nad 200 tis. Kč bez DPH. Podle přechodných ustanovení se v případě oprav, které byly započaty před 1. 1. 2019 a dokončeny po 1. 1. 2019, může plátce rozhodnout, zda úpravu provede.

Finanční leasing

Novelou dochází ke změně definice tzv. pravého leasingu, tj. finančního leasingu, který je z pohledu DPH považován za dodání zboží s povinností odvést DPH při předání předmětu leasingu, tedy na počátku leasingu. Nově by za finanční leasing z pohledu DPH měly být považovány i leasingové smlouvy s opcí nájemce nabýt vlastnické právo k předmětu leasingu, jestliže se využití opce jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba.